Πράξη υπ'αριθ. 60/2020

Ο Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας

Αφού λάβαμε υπόψη:

  1. Την υπ'αριθ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.71342/6-11 -2020 (ΦΕΚ Β'4899) ΚΥΑ.
  2. Τις ανάγκες  της  υπηρεσίας  της  Εισαγγελίας  Πρωτοδικών Κέρκυρας.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Κατά το χρονικό διάστημα από 7-11-2020 έως 30-11-2020, υπό την επιφύλαξη παρατάσεως αυτού με νεότερη εντολή

1) Δεν θα λαμβάνουν χώρα ακροάσεις πολιτών. Εξαιρούνται οι επείγουσες περιπτώσεις που αφορούν ακούσια νοσηλεία.

2)      Δεν θα λαμβάνουν χώρα ακροάσεις δικηγόρων. Εξαιρούνται
εξαιρετικά επείγουσες εκ του χρόνου τελέσεως, απώλειας προθεσμίας ή
εκ της φύσεως της υποθέσεως περιπτώσεις.

3)   Δεν θα υποβάλλονται πάσης φύσεως αιτήσεις, και ιδίως αιτήσεις
πνευματικής λύσεως γάμου, χορήγησης δημοσίων εγγράφων λόγω
έννομου συμφέροντος, διορθώσεως ληξιαρχικής πράξεως, επίσπευσης
δικασίμου, συσχετισμού εγγράφου, χορηγήσεως αντιγράφων
δικογραφιών, εκδόσεως πιστοποιητικού πορείας ή ειρηνικής επίλυσης
διαφορών και τυχόν άλλες.

4) Αποσύρονται οίκοθεν από τα ακροατήρια Τριμελούς και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου όλες οι υποθέσεις, πλην των πλημμελημάτων με φερόμενο χρόνο τέλεσης έως και 31-12-2013. Για την κατ'εξαίρεση εκδίκαση υποθέσεων θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση επί του εκθέματος, ενώ για τη νέα ημερομηνία δικασίμου θα ακολουθήσει νέα κλήτευση.

  Ο  Διευθύνων την Εισαγγελία
      Πρωτοδικών  Κέρκυρας

        Διονύσιος Λαμπρίδης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πράξη υπ’αριθ. 65/2020

Ο Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας
Αφού λάβαμε υπόψη:
Την υπ’αριθ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899) ΚΥΑ
Την υπ’αριθ.    60 /2020 Πράξη μας
Το από 19-11-2020 έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας
(ληφθέν δια ηλεκτρ.αλληλογραφίας την 20-11-2020)
                              
          Σε συνέχεια της υπό στοιχ. (2) ανωτέρω Πράξεως μας, και σε απάντηση του υπό στοιχ.(3) εγγράφου του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, διευκρινίζουμε τα κάτωθι:                        
          Δεδομένου ότι δεν υφίσταται ρητή εξαίρεση στις διατάξεις της υπό στοιχ.(1) ανωτέρω ΚΥΑ για τις υπό αναστολή προθεσμίες διαδικαστικών πράξεων, και σύμφωνα με το πνεύμα αυτής το οποίο αποσκοπεί στην αποφυγή του συγχρωτισμού και την προστασία της δημόσιας υγείας, φρονούμε ότι, μεταξύ άλλων προθεσμιών, αναστέλλεται και η κατ’αρθ. 114 παρ.1 ΠΚ τρίμηνη προθεσμία υποβολής της εγκλήσεως. Ωστόσο, δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής η κατ’εξαίρεση αντιμετώπιση των πλημμελημάτων τα οποία παραγράφονται έως την 31-12-2021 και των κακουργημάτων τα οποία παραγράφονται έως την 31-12-2022, για τα οποία ο νομοθέτης εξαιρετικά επιτάσσει την πρόοδο της ποινικής δίκης. Συνεπώς, μόνο στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις εγκλήσεων για αδικήματα τα οποία απειλούνται με παραγραφή, ως ειδικότερα αναφέρεται ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν αναστέλλεται η τρίμηνη προθεσμία υποβολής αυτών.
         
                                                 Κέρκυρα  20-11-2020

                                             Ο  Διευθύνων την Εισαγγελία
                                                Πρωτοδικών  Κέρκυρας

                                                 Διονύσιος Λαμπρίδης