Το Επιμελητήριο Κέρκυρας, στα πλαίσια διαδικασίας πρόσληψης επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου, με έμμισθη εντολή, στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου κατά το άρθρο 87 του Νόμου 4635/2019, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο τα οριζόμενα στην ακόλουθη προκήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής (ΑΔΑ: ΨΙΑΠ469ΗΛΙ-0ΚΞ), το αργότερο μέχρι 29 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2, 49100  Κέρκυρα.

Ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ