Με το άρθρο 134 παρ. 4  του Νόμου  4759/9-12-2020  (ΦΕΚ  Α τ. 245) δόθηκε παράταση ενός έτους για διορθώσεις παντός είδους επί των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας, για ένα (1)  έτος, ήτοι μέχρι την 31/12/2021.Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει και τα δύο Κτηματολογικά Γραφεία Κέρκυρας. Ειδικότερα η διάταξη έχει ως εξής:

«4. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α ́ 134) παρατείνεται κατά ένα έτος και η παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α ́ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018,
λήγει στις 31.12.2021.»