ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Αρ. πράξης: 2 / 2021

Κοιν. : Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας

 

Αφού έλαβε υπόψη: 1) Την από 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42, τ.Α), 2) Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55, τ.Α) , 3) το άρθρο 1, ΑΑ 4 της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 1293(ΦΕΚ 30/Β/8-1-2021) ΚΥΑ των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΑΓΡΟΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00» και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, ορίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 11.1.2021 έως και την 18.1.2021 ισχύουν τα ακόλουθα:

1) Αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας.

2) Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που αφορούν στη νέα τακτική διαδικασία [άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ] και οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ, 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ, 4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4745/2020.

3) Κατ’ εξαίρεση θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4335/2015 [νέα τακτική].

4) Θα πραγματοποιούνται ακόμα οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2912/2001 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4055/2012 [παλαιά τακτική] και οι δίκες ειδικών διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν εξετάζονται μάρτυρες.

5) Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων και εκούσιας δικαιοδοσίας, καθώς επίσης και υποθέσεις που αφορούν ειδικούς νόμους και εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αλλά και υποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 4745/2020, υπό την προϋπόθεση ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων.

6) Στις παραπάνω υπ’ αριθμούς 3, 4 και 5 περιπτώσεις, μέχρι τις 12.00 της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινή δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι υποχρεούνται να αποστέλλουν την ανωτέρω κοινή δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός έκθεσης κατάθεσης του δικογράφου, η διαδικασία και τα ονόματα των διαδίκων. Βέλτιστος τρόπος αποστολής είναι η σύνταξη του συνημμένου εγγράφου ή του σώματος του κειμένου της κοινής αυτής δήλωσης και η αποστολή του ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ στο mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΚΑΙ (κοινοποίηση) στον/στους αντίδικο/ους δικηγόρο/ους (βλ. πρότυπο στο τέλος της παρούσας). Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων στις οποίες έχει κατατεθεί η πιο πάνω έγγραφη δήλωση περί μη εξέτασης μάρτυρα, θα πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ και να προσκομίζουν τις προτάσεις και τα σχετικά τους έγγραφα. Επίσης, στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα συναινετικής αναβολής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 4764/2020, με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ' άρθρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ κατ' απόκλιση της παρ. 2 του άρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην αυτή ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τις 12:00 της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας

7) Οι υποθέσεις των δικών που δεν θα πραγματοποιούνται κατά τα ανωτέρω αποσύρονται υποχρεωτικά από το οικείο πινάκιο.

8) Προσωρινές διαταγές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των υποθέσεων των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και της προστασίας της κατοικίας, θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται κατόπιν συζήτησης διά υπομνημάτων των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης θα παρατείνονται με απόφαση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, ο οποίος και θα ορίζει τη διάρκεια της παράτασης.

9) Η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν στη συναινετική ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης θα διεξάγεται ενώπιον του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εγγράφως κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 του ΚΠολΔ και οι διάδικοι θα παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ. Κατά τα λοιπά ζητήματα εφαρμόζεται το άρθρο 17 του ν. 4684/2020.

10) Θα λαμβάνει χώρα κατάθεση δικογράφων όλων των διαδικασιών μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα κατά τις ώρες από 09.00 μέχρι 13.00.

11) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης χρήσης μίσθιου.

12) Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων. Επίσης θα δημοσιεύονται διαθήκες δημόσιες και ιδιόγραφες (απλή δημοσίευση).

13) Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ για την περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν στην τακτική διαδικασία και στις λοιπές διαδικασίες στις περιπτώσεις που θα συζητηθούν χωρίς μάρτυρα κατά έγγραφη δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου ή του αιτούντος και ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 26610.98936 (Ειρήνη Παντελίδου), με κλήση για δικαστική χρήση. Δεν θα λαμβάνονται άλλου είδους ένορκες βεβαιώσεις, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις, που θα εξετάζονται από τον/την Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.

14) Δηλώσεις αποποίησης κληρονομιάς θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 26610.98933 (Αλεξάνδρα-Ελένη Πρίφτη).

15) Βεβαιώσεις του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 26610.98932 (Μαρία Σδρόλια).

16) Δεν θα κατατίθενται δηλώσεις τρίτου.

17) Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον αριθμό των υπαλλήλων που είναι αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, σε συνάρτηση με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων συνιστάται να έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού. Σε κάθε περίπτωση όμως, κατά τον καθορισμό των ραντεβού, οι υπάλληλοι θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων. Σε περίπτωση που οι δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού, θα εξυπηρετούνται μόνον εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός μέσα στα γραφεία της υπηρεσίας.

18) Το Τμήμα Αρχείου θα λειτουργεί ΜΟΝΟ για την εξυπηρέτηση τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών αιτημάτων στο τηλ. 26610.98932 και στο mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Με φυσική παρουσία θα εξυπηρετούνται εξαιρετικά κατεπείγουσες περιπτώσεις υπό τον όρο της απόδειξης του κατεπείγοντος.

19) Η αποστολή των αιτήσεων και των νομιμοποιητικών εγγράφων για την έκδοση πιστοποιητικών διαθηκών (περί μη δημοσίευσης και περί μη αποποίησης), καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου, μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Πρότυπα αιτήσεων και λοιπές πληροφορίες θα βρείτε στη σελ. μας http://eircorfu.wordpress.com

Επισημαίνεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους.

Στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου, ο ανώτατος αριθμός των εισερχόμενων ατόμων θα είναι δεκαπέντε (15) για το ακροατήριο. Η είσοδος στα γραφεία θα γίνεται ανά ένα άτομο μόνο και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

Θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα, μέσα στους χώρους της Υπηρεσίας, η απόσταση των φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστο 1,5 μέτρου.

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας

 

 

Ελένη Βούλγαρη

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αρμόδιος/α Υπάλληλος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

E-mail

Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας

 

26610.98937

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Κεφαλληνού

26610.98931

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρχείο, Έδρες, Πιστοποιητικά Ενδίκων Μέσων

Γεώργιος Ίσερης

26610.98932

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρχείο, Έδρες, Ειδική Διαδικασία, Μικροδιαφορές, Πιστοποιητικά Ενδίκων Μέσων

Μαρία Σδρόλια

26610.98932

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τακτική Διαδικασία, Σωματεία, Κληρονομητήρια, Εφέσεις

Άννα Μπέη

26610.98933

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εκούσια Διαδικασία, Αποποιήσεις

Αλεξία Πρίφτη

26610.98933

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΙΑΘΗΚΕΣ

Ιωάννης Γραμματικός

26610.98936

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ασφαλιστικά μέτρα, Προσημειώσεις, Πιστοποιητικά Διαθηκών, Ένορκες Βεβαιώσεις

Ειρήνη Παντελίδου

26610.98936

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Ά

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Αποστολή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στον αντίδικο δικηγόρο (αφού έχετε συμφωνήσει την εξ εγγράφων συζήτηση).

 

Ενημερώνουμε το Δικαστήριο Σας, ότι η υπόθεση της Εκουσίας/Ειδικής κλπ. Διαδικασίας με αιτούντα/σα/ντες τον/την/τους __________ κατά του/της/των _______________ με αριθμό κατάθεσης __________, επιθυμούμε να συζητηθεί εξ εγγράφων και χωρίς εξέταση μάρτυρα, κατά τη δικάσιμο της ______________.

 

ΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

 

Για τον αιτούντα

 

 

 

Για τον καθ’ου