Αριθμός Πράξης   9/2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ελένη Βούλγαρη, Ειρηνοδίκης Β'

 

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις για την προσωρινή αναστολή των Δικαστηρίων, που επιβλήθηκε για το χρονικό διάστημα από 09-11-2020 έως 15-02­2021, η οποία επιβλήθηκε προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του ιού COVID-19,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) ο επαναπροσδιορισμός των ματαιωθεισών υποθέσεων λαμβάνει χώρα οίκοθεν, με ανάρτηση του οικείου πινακίου, συνεπώς δεν απαιτείται η κατάθεση κλήσεων για την επαναφορά των υποθέσεων της συζήτηση

Β) η εγγραφή της υπόθεσης στο νέο πινάκιο επέχει θέση κλήτευσης των διαδίκων

Γ) Για τη διαδικασία του ειδικού ν. 3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ο οποίος εκδικάζεται κατά την Εκούσια Δικαιοδοσία, ο επαναπροσδιορισμός λαμβάνει χώρα ως κάτωθι:

  • Οι υποθέσεις που είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 10ης-11-2020, επαναπροσδιορίζονται για να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 09ης-03-2021.
  • Οι υποθέσεις που είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 24ης-11-2020, επαναπροσδιορίζονται για να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 23ης-03-2021.

3)  Οι υποθέσεις που είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 8ης-12-2020, επαναπροσδιορίζονται για να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 06ης-04-2021.

4)  Οι υποθέσεις που είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 12ης-01-2021, επαναπροσδιορίζονται για να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 20ης-04-2021.

  • Οι υποθέσεις που είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 26ης-01-2021, επαναπροσδιορίζονται για να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 25ης-05-2021.
  • Οι υποθέσεις που είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 09ης-02-2021, επαναπροσδιορίζονται για να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 15ης-06-2021.

Κέρκυρα, 09-02-2020

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ