Προς τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Κέρκυρας και Θεσπρωτίας

ΘΕΜΑ: «Ανάληψη σχετικών εγγράφων πολιτικών υποθέσεων λόγω μη ύπαρξης χώρου φύλαξης τους στα αρχεία του Εφετείου Κέρκυρας».
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 17875/2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης το Εφετείο Κέρκυρας θα προβεί στην καταστροφή παλαιού υλικού του Αρχείου του, λόγω της έλλειψης αποθηκευτικού χώρου που καθιστά πλέον αδύνατη τη φύλαξη του.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι δικηγόροι και διάδικοι ώστε να προσέλθουν μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2021 προς παραλαβή των σχετικών εγγράφων τους, που βρίσκονται στις δικογραφίες των πολιτικών αποφάσεων του Εφετείου Κέρκυρας, διότι μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας θα καταστραφούν, όπως ορίζει ο Νόμος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021