Ανακοινώνεται ότι, με την 42835/10-08-2021 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (δια της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης), έχει εγκριθεί η καταστροφή των άχρηστων δικογραφιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, ετών 1994 έως 2012 (καθώς και ένα μικρός αριθμός δικογραφιών της περιόδου 1979-1985) με εξαίρεση των φακέλων των δικογραφιών που περιγράφονται στο υπ'αριθμ.300/28-07-2021 έγγραφο των ΓΑ.Κ. Κέρκυρας οι οποίοι κρίθηκαν διατηρητέοι και θα εισαχθούν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
Κατόπιν αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2021, αναλάβουν από τις παραπάνω δικογραφίες κάθε έγγραφο που κατέθεσαν και τους είναι χρήσιμο