ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κέρκυρα 20-1-2022
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ    Αριθμ. Πρωτ.: 9458
ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ταχ.Δ/νση:    Αλυκές Ποταμού    ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών
Ταχ.Κώδικας: 49100 - Κέρκυρα
Πληροφορίες: Ζ.Κρητικού
Τηλέφωνο:    2661081398
E-mail: kritikou@5040. syzefxis .gov.gr


Πράξη τροποποίησης αναρτημένου δασικού χάρτη περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας -πλην των περιοχών των πρώην κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων-λογω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων

Έχοντας υπόψη:
1.    Τα άρθρα 13 έως 20 του ν. 3889/2010 (Α' 182).
2.    Τα άρθρα 48 και 50 του ν. 4685/2020 (Α' 92).
3.    Το άρθρο 39 του ν. 4801/2021 (Α' 83).
4.    Την 146776/2459/21.10.2016 ΥΑ (Β' 3532).
5.    Την 158576/1579/04.07.2017 ΥΑ (Β' 2373).
6.    Την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 ΥΑ (Β' 2773).
7.    Την παράγραφο Α της 153394/919/12.04.2017 Υπουργικής απόφασης (Β' 1366) "Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών".
8.    Την οικ.11899/22-1-2021 απόφαση ανάρτησης (ΑΔΑ: Ω3Σ4ΟΡ1Φ-4ΥΓ)
9.    Την αριθμ.192897/1-11-2021 απόφαση με θέμα «2η Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. οικ.11899/22-1-2021 απόφασης «Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας πλην των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»
10.    Την από 20-1-2022 εισήγηση του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων με τα στοιχεία του φακέλου έκαστου πολυγώνου με τα ανάλογα δικαιολογητικά για την κατάταξη του εγνωσμένου πρόδηλου σφάλματος στις κατηγορίες της παρ. Α της (7) σχετικής.

Τροποποιούμε τον αναρτημένο δασικό χάρτη περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας πλην των περιοχών των πρώην κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων για την ενσωμάτωση των διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων όπως αυτά εμφανίζονται σε 174 αιτήσεις αντιρρήσεων και περιγράφονται στην παρ. Α της 153394/919/12.04.2017 Υπουργικής απόφασης (Β' 1366) "Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών", συνολικού εμβαδού 1.748,565 στρεμμάτων, όπως φαίνεται στο προσαρτημένο διάγραμμα χάρτη κλίμακας 1:20000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του κατά τα ανωτέρω διορθωμένου δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων σύμφωνα με την (9) σχετική.
Η παρούσα συνοδευόμενη από τα ψηφιακά αρχεία του διορθωμένου δασικού χάρτη και του αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945 (1960)» σε μορφή shapefiles (.shp), αποστέλλεται στο "Ελληνικό Κτηματολόγιο" για την ανάρτησή της και την απεικόνιση των δεδομένων στην ιστοσελίδα του στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων.

Συνημμένα: 1. Ψηφιακό αρχείο (*.shp)

Με Ε.Σ.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας


ΚΡΙΚΗ-ΓΑΤΣΟΥΛΗ ΟΛΓΑ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ με Α' βαθμό