Το ΔΣ του ΔΣΚ συνήλθε σήμερα 26/02/2024 σε τακτική συνεδρίαση του, σε σχέση με τις κινητοποιήσεις του κλάδου.
Λαμβάνοντας υπόψιν τις αποφάσεις της Ολομέλειας της 23/02/2024 (σας έχουν κοινοποιηθεί την ίδια ημέρα) και για τους λόγους που και η πλειοψηφία της Ολομέλειας υιοθέτησε (οράτε αποφάσεις Ολομέλειας της 23/02/2024), το ΔΣ του ΔΣΚ αποφάσισε ως εξής:
 
-ΑΠΟΧΗ από όλες τις ποινικές δίκες για 1 εβδομάδα και συγκεκριμένα από την 26/02/2024 έως και την 01/03/2024, για υποθέσεις πλημμελημάτων 6 ετών σε α’ βαθμό και 7 ετών σε β’ βαθμό και για κακουργήματα 15 ετών σε α’ και 18 ετών σε β’ βαθμό. Εξαιρούνται από την αποχή δίκες που είναι ήδη σε διακοπή και συγκεκριμένα αυτές που έχει αρχίσει τουλάχιστον η εξέταση του 1ου μάρτυρα. Επίσης, ανακριτικές, προανακριτικές και λοιπές ποινικές πράξεις γίνονται κανονικά.
 
-ΑΠΟΧΗ από έκδοση διαταγών πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης με εντολείς τράπεζες ή funds έως και 15/03/2024, ώστε να διαπιστωθεί η υλοποίηση των δεσμεύσεων τους και επανεξέταση. Στην αποχή συμπεριλαμβάνεται η κατάθεση αίτησης για έκδοση Διαταγής με εξουσιοδότηση από άλλο συνάδελφο, καθώς και η παραλαβή της διαταγής και των σχετικών με εξουσιοδότηση από άλλο συνάδελφο.
 
-Καθολική ΑΠΟΧΗ (ως έχει ήδη αποφασιστεί) την 28/02/2024 εις μνήμην των θυμάτων των Τεμπών (ημέρα συμπλήρωσης 1 ετους από το δυστύχημα).
Κατά την ημέρα αυτή θα ισχύσει το εξής πλαίσιο αποχής:
 
α) Αποχή των δικηγόρων από την εκδίκαση πάσης φύσεως υποθέσεων
β) αποχή των δικηγόρων από την κατάθεση δικογράφων και τη διενέργεια πάσης φύσεως διαδικαστικών πράξεων
γ) αποχή των δικηγόρων από παράσταση σε διοικητικές επιτροπές και υπηρεσίες (Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΕΦΚΑ, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Πειθαρχικά Συμβούλια, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ΕΑΔΗΣΥ, κλπ), με γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης σε αυτές,
δ) αποχή από την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο (πρόδηλα, προσημειώσεις, αγωγές, διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 2664/1998, κλπ),
ε) αποχή από την κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση – ανανέωση αδειών παραμονής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Portal της Ολομέλειας.
Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:
- Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).
- Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.
- Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.
- Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.
- Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών
- Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού.
- Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.
- Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.
- Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης:
i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή,
ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων
iii) για τις οικογενειακές διαφορές, όπου επίκειται η συζήτησή τους Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της καθολικής αποχής:
- Δεν θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.
- Δεν θα χορηγούνται άδειες:
α) Για ασφαλιστικά μέτρα,
β) Για αιτήσεις αναστολής και
γ) Για αυτόφωρα και συνοδείες.
- Δεν θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.
- Η αποχή καταλαμβάνει και τα συναινετικά διαζύγια.
Άδεια δεν απαιτείται:
α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,
β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών
γ) Για την κατάθεση προσθήκης/ αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος, κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.
Ως προς τις Αναβολές:
Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.
Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.
Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά Δικαστήρια:
Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.
 
*** Σημειώνουμε ότι με την προηγούμενη απόφαση του ΔΣ μας (και της Ολομέλειας), επέρχεται από αύριο 27/01/2024:
 
α) Άρση αποχών από δίκες συμφερόντων δημοσίου.
 
β) Άρση αποχών από δίκες νομικής βοήθειας (αυτεπάγγελτα).
 
Για οποιεσδήποτε νέες αποφάσεις της Ολομέλειας ή του ΔΣ μας, θα ενημερωθείτε σχετικώς.
 
Με εκτίμηση
Εκ του ΔΣΚ