Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, έλαβε την παρακάτω απόφαση:
 
«Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε την 11-6-2024, αποφάσισε να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας συγκέντρωση έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 12.00 μαζί με τους λοιπούς επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς και καθολική αποχή των μελών τους την ίδια ημέρα, οπότε και θα κατατεθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας Αιτήσεις Ακυρώσεως κατά του ν. 5073/2023, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες».
 
Κατόπιν αυτού, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, το ΔΣ αποφάσισε την καθολική αποχή των μελών του ΔΣΚ την Δευτέρα 17/06/2024, με το κάτωθι πλαίσιο:
 
-Αποχή από όλες τις δίκες ποινικές, πολιτικές, διοικητικές.
 
Εξαιρούνται της αποχής:
- Ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα με συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ βαθμό και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό (στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται ειδική άδεια).
- Ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης (δεν απαιτείται ειδική άδεια).
-Δίκες αυτοφώρων (δεν απαιτείται άδεια)
- Περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι 15 μήνες απο τους 18 (δεν απαιτείται ειδική άδεια).
- Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.
- Περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ). Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται άδεια από τον ΔΣΚ.
- Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται άδεια από τον ΔΣΚ.
- Εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως  κατεπειγουσών περιπτώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται άδεια από τον ΔΣΚ.
- Ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας (απαιτείται άδεια από τον ΔΣΚ).
- Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης:
i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή και
ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων.
 
Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της αποχής:
- Δεν θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, εκτός ασφαλιστικών μέτρων όταν σωρεύεται αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων (κατόπιν αδείας).
- Δεν θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.
 
Η αποχή καταλαμβάνει:
- Τα συναινετικά διαζύγια
-Τις συναλλαγές με τα Υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία.
-Τις Επιτροπές
***Εξαιρέσεις μόνο για λόγους επείγοντος και κατόπιν ειδικής άδειας.
 
***Η αποχή δεν καταλαμβάνει, δεδομένων των συνθηκών, τις συναλλαγές που αφορούν την κτηματογράφηση, καθώς και τις ένορκες βεβαιώσεις που σχετίζονται με αυτές, καθώς επίσης και τις συναλλαγές, όπως και τις έρευνες στα Υποθηκοφυλακεία και το Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων, με εξαίρεση την κατάθεση νέων αιτημάτων.
 
***Επίσης στην αποχή συμπεριλαμβάνονται οι εκλογές σωματείων. 
 
Άδεια δεν απαιτείται:
α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,
β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών και
γ) Για την κατάθεση προσθήκης/αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.
 
Ως προς τις Αναβολές:
Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής.
Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.
Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά
Δικαστήρια:
Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.
Σημειώνεται ότι το πλαίσιο
της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετικής Πενίας.
 
Με εκτίμηση
Εκ του ΔΣΚ