Προϋποθέσεις εγγραφής ασκουμένων δικηγόρων στον Σύλλογο1. Πτυχίο ή αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας  (επικυρωμένο)
2. Βεβαίωση από δικηγόρο Κέρκυρας (Παρ’ Εφέταις ή Παρ’ Αρείω Πάγω), στην οποία θ’ αναφέρεται ότι ο Χ....  ασκούμενος δικηγόρος ασκείται στο δικηγορικό του γραφείο από....εώς.....
3. Αντίγαφο ταυτότητας
4. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
5. Αίτηση προς το Δ.Σ. για εγγραφή στα μητρώα ασκούμενων δικηγόρων
6. Παράβολο εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο (61,70 ευρώ)

7. Αντίγραφο πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ανακηρυχθεί πτυχιούχος και ότι θα προσκομίσει το αντίγραφο του πτυχίου μέσα σε 3 μήνες το αργότερο.
  - Για τους πτυχιούχους των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής είναι απαραίτητη κατά την υποβολή της αίτησής τους για εγγραφή στο βιβλίο ασκουμένων η κατάθεση του ή των πτυχίων τους, καθώς και επίσημης μετάφρασης αυτού. Παράλληλα με την εγγραφή τους στο βιβλίο ασκουμένων θα απευθύνονται στην Υπηρεσία του ΔΟΑΤΑΠ, προκειμένου να ξεκινήσουν τη διαδικασία της αναγνώρισης του πτυχίου τους ως ισοτίμου και αντιστοίχου με πτυχίο ημεδαπών Πανεπιστημίων.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 26, 62, και 63 του Κώδικα Δικηγόρων (ασυμβίβαστο).
   Εκπρόθεσμη εγγραφή θεωρείται αν ο πτυχιούχος δεν ζήτησε να εγγραφεί μέσα σε 6 μήνες από την ημέρα που έγινε πτυχιούχος. Στην περίπτωση αυτή γίνεται δεκτός με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά από σύμφωνη γνώμη του Δικηγορικού Συλλόγου. Για την εκπρόθεσμη εγγραφή υποβάλλονται έγγραφα - δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους που επικαλείται ο αιτών στην αίτησή του για το εκπρόθεσμο της εγγραφής του.
   Δικαίωμα εγγραφής στο βιβλίο ασκουμένων έχουν όσοι δεν συμπλήρωσαν το 33 και ½ έτος της ηλικίας τους και δεν πέρασε πενταετία από την λήψη του πτυχίου. Όσοι πτυχιούχοι έχουν υπερβεί το παραπάνω όριο ηλικίας υποβάλλουν εκτός της αίτησης και των παραπάνω δικαιολογητικών, υπόμνημα σχετικό με τους λόγους καθυστέρησης λήψης πτυχίου και εγγραφής τους στο βιβλίο ασκουμένων καθώς και σχετικά δικαιολογητικά κατόπιν συνεννόησης με τους υπαλλήλους του Τμήματος Ασκουμένων, προκειμένου να κριθεί το αίτημά τους από Επιτροπή Ελέγχου και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α.


Υποχρεώσεις ασκ. δικηγόρων κατά τη διάρκεια της ασκήσεώς τους* Η χρονική διάρκεια της ασκήσεως είναι 18 μήνες


 

Προϋποθέσεις λήψεως της άδειας του δικηγόρουΓια την λήψη της άδειας του Δικηγόρου υφίστανται δύο (2) εξεταστικές περίοδοι το χρόνο. Η πρώτη τον Μάρτιο και η δεύτερη τον Σεπτέμβριο κάθε χρόνου. Οι παραπάνω μήνες αποτελούν την περίοδο συλλογής των απαιτουμένων δικαιολογητικών που κατατίθενται μέχρι και την 28η ημέρα των συγκεκριμένων μηνών στον αρμόδιο γραμματέα του Εφετείου Κέρκυρας.


 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ


Οι υποψήφιοι πρέπει το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ημέρας έναρξης των εξετάσεων , να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Γραμματέα της Εξεταστικής επιτροπής με τα εξής δικαιολογητικά :

α) πιστοποιητικό συμπληρωμένης δεκαοκτάμηνης άσκησης 

β) πιστοποιητικό από το μητρώο αρρένων και όταν πρόκειται για γυναίκες από το δημοτολόγιο

γ) πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου  

δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήση << περί μη υπάρξεως καταδίκης για κάποιο από τα αδικήματα που   αναφέρονται  στο άρθρο 26 του Ν.Δ./τος 3026/1954 >> 

ε) προκειμένου περί αρρένων ,πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου τύπου Α' ότι εκπλήρωσαν τις  στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή πήραν νόμιμη απαλλαγή ή τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος 

στ) υπεύθυνη δήλωση . ότι δεν υπάγονται στις περιπτώσεις των άρθρων 26,62 και 63 του Κώδικα Δικηγόρων  

ζ) γραμμάτιο κατάθεσης χρηματικού ποσού ως εξέταστρων στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου της Έδρας του Εφετείου , καθοριζόμενου με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως