Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, σωματειακής μορφής, υποχρεούται να τηρεί και σέβεται το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελούμενο από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Ως εκ τούτου ο Δικηγορικός Συλλογος Κέρκυρας, εφεξής «ΔΣΚ» ή «υπεύθυνος επεξεργασίας» αντιλαμβανόμενος πλήρως την σημασία των προσωπικών δεδομένων, επιδεικνύει τη μέγιστη επιμέλεια κατά την επεξεργασία αυτών, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πλοήγηση στην ιστοσελίδα του ww.dsc.gr και τους υποτομείς αυτής, εφεξής «ιστοσελίδα» ή «ιστότοπος» να πραγματοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον.

Γνώμονας του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας είναι, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας του να απολαμβάνουν ιδιωτικότητα και αίσθημα της ασφάλειας κατά την πλοήγησή τους.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να προσφέρει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, διαφάνεια, απαραίτητες αποσαφηνίσεις και πληροφορίες σχετικά με τις επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, το είδος των προσωπικών δεδομένων τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, τον σκοπό επεξεργασίας, τη νομιμοποιητική βάση, αν υπάρχουν αποδέκτες των δεδομένων σας, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους αλλά και επιπλέον πληροφορίες όπως αυτές απορρέουν στην ελληνική έννομη τάξη από το Ν. 4624/19 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 γνωστό ως Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR)

Σε περίπτωση όπου δεν επιθυμείτε να λάβει χώρα οιασδήποτε είδους επεξεργασία δεδομένων κατά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα ακόμα και αυτή της συλλογής των απολύτως απαραίτητων λειτουργικών στοιχείων «cookies», μπορείτε να διακόψετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα.

Ορισμοί:

Προκειμένου να απολαμβάνετε ασφάλεια και διαφάνεια κατά την πλοήγησή σας, παρακάτω σας απλουστεύουμε και σας απαριθμούμε τους κυριότερους όρους, η ερμηνεία των οποίων θα σας βοηθήσει στην κατανόηση της παρούσας αλλά και του ρυθμιστικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά Δεδομένα : Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή φυσικό πρόσωπο το οποίο αποκαλείται «υποκείμενο των δεδομένων». Ταυτοποιημένο για παράδειγμα είναι άνευ ετέρου το υποκείμενο των δεδομένων όταν παρέχονται τα πλήρη στοιχεία του. Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ή υποκείμενο των δεδομένων είναι επίσης εκείνο, η ταυτότητα του οποίου μπορεί είτε άμεσα είτε έμμεσα να εξακριβωθεί, δι’ αναφοράς σε κάποιο συγκεκριμένο αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προσωπικά δεδομένα αποτελούν το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας ή άλλος αριθμός μητρώου, η ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email) και η μοναδική για κάθε ηλεκτρονική συσκευή διεύθυνση IP.

Υπεύθυνος επεξεργασίας : Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την επεξεργασία : Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή άλλος φορέας ο οποίος εν αντιθέσει με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεν καθορίζει τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό έτερου φορέα ήτοι του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Επεξεργασία : Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρονται:  συλλογή, καταχώριση, διάρθρωση, διάδοση, αποθήκευση, μεταβολή, χρήση, διαγραφή ή καταστροφή.

Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: (“αρχείο”), κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια.

Συγκατάθεση : κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων (φυσικό πρόσωπο) κατόπιν ενημέρωσης, εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.

Τρίτος : οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

Αποδέκτης : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας

Κανονισμός : GDPR, 679/16, ΓΚΠΔ

Διαβάστε περισσότερα για τους ορισμούς στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)

Εν προκειμένω Υπεύθυνος για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων δηλαδή κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνος Επεξεργασίας, είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) σωματειακής μορφής με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας», το οποίο εδρεύει,

Στην Διεύθυνση : Οδός Κολοκοτρώνη 23Β, Δικαστικό Μέγαρο Κέρκυρας ΤΚ 49132.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 26610 39622.

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας FAX : +30 26610 41621

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εντός των υποχρεώσεων εναρμόνισης του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με το πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι και ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων εφεξής «ΥΠΔ» ή «DPO».

Στις αρμοδιότητες του ΥΠΔ συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων κατά το άρθρο 38 § 4 του ΓΚΠΔ η δυνατότητα των υποκειμένων των δεδομένων να επικοινωνούν άμεσα μαζί του για κάθε ζήτημα σχετικό, με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους και την άσκηση των δικαιωμάτων τους κατά τις επιταγές του ΓΚΠΔ.

Προς τούτο ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Οδός Κολοκοτρώνη 23Β, Δικαστικό Μέγαρο Κέρκυρας ΤΚ 49132, θέτοντας στο φάκελο την ένδειξη “Υπόψη ΥΠΔ” ή “Υπόψη DPO” είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ποια δεδομένα συλλέγονται κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο και για ποιο λόγο

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, συλλέγονται οι απολύτως απαραίτητες πληροφορίες ούτως ώστε να σας παρέχουμε μια άνετη εμπειρία πλοήγησης με τη λιγότερη δυνατόν επεξεργασία δεδομένων.

Παρακάτω σας αναλύουμε ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε, για ποιο σκοπό και με ποια απαραίτητη νομιμοποιητική βάση:

Είδος Προσωπικών Δεδομένων Σκοπός Επεξεργασίας  Νομική Βάση

 Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας
Επικοινωνία, Ενημέρωση Συγκατάθεση

- Δεδομένα πλοήγησης (όπως πρόγραμμα περιήγησης, σελίδες και διάρκεια επίσκεψης)

- Δεδομένα σύνδεσης (όπως πλήθος επισκέψεων, διεύθυνση IP, λογισμικό συσκευλης, πάροχος της υπηρεσίας διαδικτύου, γεωγραφική θέση)

 - Βελτίωση εμπειρίας χρήσης ιστοσελίδας

- Ορισμός προεπιλεγμένων επιλογών

Έννομο Συμφέρον

Για περισσότερες λεπτομέρειες στις νομιμοποιητικές βάσεις μπορείτε να ανατρέξετε στα άρθρα 6 και 9 του Κανονισμού : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL#d1e1887-1-1

Όπου στον ανωτέρω πίνακα γίνεται μνεία της Νομικής Βάσης της Συγκατάθεσής σας, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα αυτά εάν για παράδειγμα δεν έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας ή αν δεν μας δηλώσετε προς τούτο τη ρητή συγκατάθεσή σας. Επίσης σημαίνει ότι μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανα πάσα στιγμή ζητώντας να παύσει εφεξής η επεξεργασία των δεδομένων σας.

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, σας δίνεται η δυνατότητα να περιηγηθείτε ελεύθερα χωρίς να λάβει χώρα επεξεργασία δεδομένων, τα οποία να είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν άμεσα το πρόσωπό σας.

Όμως, κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα όπως σε κάθε υπολογιστικό σύστημα, είναι αναπόφευκτη η αυτόματη επεξεργασία δεδομένων που αφορούν πληροφορίες σύνδεσης, πλοήγησης και αλληλεπίδρασης ώστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας να είναι σε θέση να διασφαλίζει την ασφάλεια της ιστοσελίδας. Όπως ανωτέρω αναφέρεται στον πίνακα η νομιμοποιητική βάση για τη συλλογή αυτών των δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον βελτίωσης της ιστοσελίδας κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού.

Oι πληροφορίες αυτές συλλέγονται με τη χρήση ψηφιακών αναγνωριστικών και με τη χρήση ορισμένων cookies.

Πολιτική Cookies της Ιστοσελίδας μας

Το cookie («μπισκότο») είναι ένα μικρό σύνολο δεδομένων, που μία ιστοσελίδα δύναται να αποθηκεύσει στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο. Το cookie επιτρέπει στην ιστοσελίδα να «θυμάται» τις ενέργειές σας κατά την περιήγησή σας σε αυτήν. Αν και η πλειοψηφία των φυλλομετρητών (browsers), όπως λόγου χάρη ο Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari και Opera, υποστηρίζουν τη χρήση cookie, εντούτοις κάθε χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του να μην αποδέχεται cookies ή να διαγράψει αυτά εκ των υστέρων. (opt out)

Ποια είναι

Στον παρόντα Ιστότοπο χρησιμοποιούμε μόνο τα Απολύτως αναγκαία cookies, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών του Ιστότοπου. Αυτά τα cookies σάς επιτρέπουν την απολύτως λειτουργική περιήγηση στον Ιστότοπο και τη χρήση των δυνατοτήτων που έχετε ζητήσει, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του Ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιτρέπουν τη λειτουργία αυτού του Ιστότοπου.

Πως τα χρησιμοποιούμε

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1 στοιχείο στ του Κανονισμού  της ΕΕ 2016/679. Το συμφέρον μας για βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας αλλά και για την απολύτως λειτουργική περιήγησή σας σε αυτήν πρέπει να θεωρείται ως έννομο, κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τερματική συσκευή σας, δεν περιέχουν ιούς, προγράμματα τύπου Δούρειος Ίππος (trojan) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα.

Στο cookie συγκεντρώνονται πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε άμεση γνώση της ταυτότητας σας μέσω αυτών.

Πώς να τα ελέγξετε ή να τα διαγράψετε

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: www.aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μεριμνούμε, εφαρμόζοντας αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας ώστε να αποφύγουμε, τυχαία φθορά, καταστροφή, κοινολόγηση σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται, έχουν περιορισμένη πρόσβαση και είναι πλήρως ενημερωμένοι με τα απαραίτητα αντιϊκά (antivirus) προγράμματα και τείχη προστασίας (firewalls) ώστε να αποφευχθεί τυχόν απώλεια των πληροφοριών. Εάν τα δεδομένα πρέπει να διαβιβαστούν σε τρίτο, απαιτούμε από αυτόν να θεσπίζει παρόμοια μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται μόνο σε πρόσωπα που χρειάζονται τις πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει της παρούσας πολιτικής. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να συνεργαστείτε με τους ελέγχους ασφαλείας που πραγματοποιούμε προτού σας κοινοποιήσουμε πληροφορίες.

Μεταβίβαση δεδομένων

Δεν μεταβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε άλλους και επίσης οι διακομιστές (servers) του παρόχου μας (host) όπου αυτά φυλάσσονται βρίσκονται εντός της ΕΕ/ΕΟΧ.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων:

 Τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο αποθηκεύονται ή για όσο χρόνο υποχρεούμαστε από το νόμο.

Προκειμένου να προσδιοριστεί η περίοδος διατήρησης των δεδομένων λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

- Το πλήθος και η φύση των δεδομένων

- Το πιθανό ενδεχόμενο πρόκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας

- Οι σκοποί επεξεργασίας

Τα δεδομένα πλοήγησης διατηρούνται για διάστημα 6 μηνών, προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για τεχνικούς ή άλλους νομικούς λόγους.

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας θα διαγράφονται, αφότου ολοκληρωθεί η επικοινωνία και αφότου επιλυθεί οριστικά κάθε αίτημα σας.

Ενδέχεται όλα τα ως άνω δεδομένα να παραμείνουν στη διάθεσή μας ακόμα και μετά την προαναφερθείσα περίοδο, πάντοτε με γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας και υπό τη βάση της «απόλυτης αναγκαιότητας της γνώσης» για τυχόν τήρηση  νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, επίλυση διαφορών, ή αποτροπή απάτης και κατάχρησης.

Προστασία των ανηλίκων

Μολονότι δεν προβαίνουμε σε συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων που ανήκουν σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 16 χρόνων, διατηρώντας τη μέγιστη ευαισθησία και για τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων παρακαλούμε, σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί προσωπικές πληροφορίες ανηλίκου κάτω των 16 ετών άνευ γονικής συναινέσεως, ενημερώστε μας στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ώστε να τις διαγράψουμε το συντομότερο δυνατόν.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να ασκήσετε

Τα δικαιώματά σας, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε για το σκοπό του Προγράμματος είναι:

·         Πρόσβαση στα δεδομένα σας,  

·         Διόρθωση των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,   

·         Διαγραφή των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις  

·         Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας   

·         Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας   

·         Διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δηλαδή άλλη εταιρεία

·         Καταγγελία στην (ΑΠΔΠΧ) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας.  

·         Δικαίωμα ανάκλησης Συγκατάθεσης

Στην περίπτωση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν δική σας συγκατάθεσης, διατηρείτε ανα πάσα στιγμή το δικαίωμα να την ανακαλέσετε με μελλοντική ισχύ, χωρίς αυτό να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε προ της ανάκλησης.

 

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με email στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε τηλεφωνικά στο 26610 39622. Μπορείτε ακόμα να μας στείλετε γραπτή επιστολή στη διεύθυνση:  Οδός Κολοκοτρώνη 23Β, Δικαστικό Μέγαρο Κέρκυρας ΤΚ 49132. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας σέβεται τα δικαιώματά σας και δεσμεύεται να απαντήσει στα ως άνω αιτήματα άσκησης των δικαιωμάτων σας, εντός μηνός από την παραλαβή τους, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος η προαναφερθείσα προθεσμία δύναται να παραταθεί στους δύο (2) μήνες.     

Η υποβολή ενός αιτήματος πρόσβασης είναι δωρεάν, ωστόσο, ανάλογα με τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα ποσό για να καλύψουμε το κόστος της παροχής των λεπτομερειών για τις πληροφορίες που διαθέτουμε. Θα σας ενημερώνουμε για το ενδεχόμενο τέτοιων χρεώσεων με τη λήψη του αιτήματος πρόσβασής σας και θα περιμένουμε επιβεβαίωσή σας για τη συνέχιση της διαδικασίας και καταβολή αυτού του ποσού.

 

Αποποίηση ευθυνών

Μολονότι αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να τα προστατεύσουμε από κυβερνοεπιθέσεις και άλλες επιβλαβείς ενέργειες, κάθε χρήστης του ιστοτόπου αναγνωρίζει ότι η φύση του διαδικτύου είναι τέτοια, ώστε η αποστολή πληροφοριών να παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας, κατά συνέπεια o ΔΣΚ δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που δεν εμπίπτουν στον έλεγχό του.

Επιπλέον επισημαίνουμε ότι δε μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων, πληροφοριών κλπ. που διακινούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και συνεπώς εφιστούμε την προσοχή των χρηστών ώστε να μην αποστέλλονται ευαίσθητες πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

 

Επικοινωνία με την Eποπτική Αρχή

Μένοντας στη διάθεσή σας προκειμένου να επιλύσουμε από κοινού κάθε ζήτημα σχετικό με τη χρήση των πληροφοριών σας, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή προκειμένου να καταγγείλετε παραβίαση το δικαιωμάτων σας ή κάποιο παράπονο.

Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της οδού Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 2106475600 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επικαιροποίηση

Η παρούσα δύναται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να αναθεωρηθεί. Ενημερωμένη έκδοση της, θα βρίσκεται διαθέσιμη προς ανάγνωση ανηρτημένη στη διεύθυνση www.dsc.gr/index.php/privacy-policy.html

Τελευταία ενημέρωση 11.11.2021