Σύμφωνα με το άρθρο 49 του νόμου 3691/2008 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011, για την «εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλομένων από διεθνείς οργανισμούς» για την καταπολέμηση της

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα μας (http://www.hellenic-fiu.gr/) στην επιλογή «Κατάλογοι Κυρώσεων ΕΕ-ΟΗΕ», στις «Ενημερώσεις Καταλόγων» θα βρείτε link για:
Οικονομικές Κυρώσεις  Ο.Η.Ε.
Πρόσφατες Κυρώσεις.
Την απόφαση της Επιτροπής Κυρώσεων για την Al Qaida.του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. SC/10733/27.07.2012 με την οποία διαγράφεται το όνομα ενός φυσικού προσώπου από τον κατάλογο που τηρεί η εν λόγω επιτροπή.
http://www.un.org/News/Press/docs//2012/sc10733.doc.htm

Παρακαλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή της παραπάνω αποφάσεως.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι αρμόδια για την τήρηση – ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας (ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας κτλ.) των υπεύθυνων κανονιστικής συμμόρφωσης των υπόχρεων προσώπων, είναι η εκάστοτε εποπτεύουσα Αρχή. Παρακαλούμε λοιπόν για οποιοδήποτε σχετικό θέμα να επικοινωνείτε απ’ ευθείας με την Αρχή που εποπτεύει τον καθένα από εσάς.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ