Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του σχεδίου νόμου «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» που ισχύει από την κατάθεση του στη Βουλή των Ελλήνων (23-6-2009), το πιστοποιητικό του άρθρου 18 του ν. 3634/2008 (πιστοποιητικό Ε.Τ.ΑΚ.) απαιτείται για τα συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία θα συνταχθούν από την 1η Ιανουαρίου 2010. Συνεπώς μέχρι την ημερομηνία αυτή (1-1-2010), οι συμβολαιογράφοι θα συντάσσουν συμβόλαια χωρίς το πιστοποιητικό αυτό και οι υποθηκοφύλακες και οι προϊστάμενοι των Κτηματολογικών Γραφείων θα μεταγράφουν και θα τα καταχωρούν αντίστοιχα.