ΦΕΚ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1703/29-10-2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989 και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997. β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν 2812/2000 (Α΄67) γ) του άρθρου 90 του ‘Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα’ που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α798.
2.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος κρατικού προϋπολογισμού
3.    Την υπ΄αριθμόν 2/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου των Πρωτοδικών Κέρκυρας , αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Κέρκυρας , όπως διαμορφώθηκε με την με αριθ. 2/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου των Πρωτοδικών Κέρκυρας και η οποία έχει ως εξής:

Τροποποιεί τον από 24-08-1993 κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Κέρκυρας , όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του με αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου Κέρκυρας, ως προς το εδάφιο β του άρθρου 13α του ανωτέρω Κανονισμού , το οποίο αντικαθίσταται ως εξής :

« Ο αριθμός των ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ προς εκδίκαση υποθέσεων για καθεμιά δικάσιμο του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ: 1) Για την Τακτική Διαδικασία τις 30, από τις οποίες τις 20 θα προσδιορίζει η Γραμματέας και τις υπόλοιπες ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου. 2) Για τη διαδικασία ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ δικαιοδοσίας τις 30 από τις οποίες τις 20 ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ η Γραμματέας και τις υπόλοιπες ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου».-

Συμπληρώνει τον από 24-8-1993 κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Κέρκυρας , όπως ισχύει σήμερα  μετά την τροποποίησή του με αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου Κέρκυρας ως προς το άρθρο 13 α του ανωτέρω Κανονισμού , το οποίο συμπληρώνεται ως εξής:

«Επιπλέον, για τον προσδιορισμό και την εκδίκαση υποθέσεων ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ (Α΄και Β΄συζήτηση) και αναγνώρισης και τροποποίησης σωματείων  ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ το Δικαστήριο ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ , ήτοι ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ και ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ κάθε μήνα, με ΕΞΑΙΡΕΣΗ τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο και Σεπτέμβριο , κατά τους οποίους θα συνεδριάζει μόνο την τελευταία Πέμπτη, με ωρα ενάρξεως συνεδριάσεως την 10 πμ και με αριθμό προσδιοριζόμενων προς εκδίκαση υποθέσεων ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ τις 20».-