Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας εκφράζει την αντίθεση του στην επιβολή δικαστικού ενσήμου στις απλώς αναγνωριστικές αγωγές, όπως προβλέπεται στο

σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης» (άρθρο 70), διότι με τη ρύθμιση αυτή τίθενται ανεπίτρεπτα εμπόδια στην προσφυγή του πολίτη στη δικαιοσύνη και καταλύεται το συνταγματικά προστατευόμενο ατομικό δικαίωμα του.
Η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας και γι’ αυτό η επίκληση  στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τη συγκεκριμένη διάταξη, του πολυδάπανου μηχανισμού απονομής της δεν αποτελεί επαρκή δικαιολογία για την επιβολή δικαστικού ενσήμου ακόμη και στις απλώς αναγνωριστικές αγωγές.
Η άσκηση απλώς αναγνωριστικής αγωγής είναι αναγκαία, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις που πρέπει να εμποδιστεί η παραγραφή του δικαιώματος ή να αρθεί η υφιστάμενη αβεβαιότητα περί της ύπαρξης του δικαιώματος ή της έκτασής του και δεν πρέπει, συνεπώς, η άσκησή της να εξαρτάται από τη δυνατότητα του πολίτη να ανταποκριθεί στο φορολογικό βάρος του δικαστικού ενσήμου.
Η μη καταβολή δικαστικού ενσήμου για τις απλώς αναγνωριστικές αγωγές και η διαφορετική αντιμετώπισή τους από τις καταψηφιστικές αγωγές έχει επαρκή δικαιοπολιτική εξήγηση, καθώς οι αποφάσεις επί καταψηφιστικών αγωγών είναι εκτελεστές, ενώ οι αποφάσεις επί των αναγνωριστικών αγωγών δεν είναι εκτελεστές.
Ο τυχόν νόμιμος περιορισμός από τον διάδικο του καταψηφιστικού αιτήματος ή μέρους αυτού σε αναγνωριστικό δεν αποτελεί «καταστρατήγηση και κατάχρηση δικονομικών δικαιωμάτων», όπως εσφαλμένα αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, καθώς στην πραγματικότητα αποτελεί ενάσκηση δικαιώματος το οποίο δεν στερεί σε καμία περίπτωση από το Δημόσιο το ανάλογο δικαστικό ένσημο που θα πληρωθεί όταν η αναγνωριστική απόφαση γίνει, με τους όρους που στο νόμο προβλέπονται, εκτελεστή.
Ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ότι λαμβάνεται υπόψη το δικαστικό ένσημο στον υπολογισμό της επιδικαζόμενης δικαστικής δαπάνης, το γεγονός αυτό αφορά στο χρόνο μετά την παροχή δικαστικής προστασίας και δεν εξισορροπεί τα εμπόδια που τίθενται στον πολίτη κατά το χρόνο προσφυγής του στη δικαιοσύνη.
Η επιβάρυνση της αναγνωριστικής αγωγής με δικαστικό ένσημο στερεί ουσιαστικά από τον πολίτη το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη για οικονομικούς και μόνο λόγους που δεν έχουν σχέση με την λειτουργία της δικαιοσύνης και κυρίως πλήττει τους ασθενέστερους οικονομικά πολίτες, που θα στερηθούν το δικαίωμα εννόμου προστασίας δημιουργώντας απαράδεκτες κοινωνικές διακρίσεις.
Επιπλέον των ανωτέρω, πρέπει να επισημάνουμε ότι στην Κέρκυρα αλλά και σε όσες άλλες περιοχές της χώρας λειτουργεί ήδη το Κτηματολόγιο και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των πρώτων εγγραφών, η συντριπτική πλειονότητα των συμπολιτών μας, που αναγκάζονται να ασκήσουν αγωγές αναγνωριστικές, προκειμένου να διορθώσουν τις εσφαλμένες εγγραφές των ακινήτων τους στα κτηματολογικά βιβλία και διαγράμματα, εξ αιτίας των σφαλμάτων που έγιναν από τους αναδόχους του έργου της διαδικασίας της κτηματογράφησης, χωρίς καμία απολύτως δική τους ευθύνη, θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον των εξόδων που απαιτούνται για την άσκηση και συζήτηση των σχετικών αγωγών και το νέο χαράτσι του δικαστικού ενσήμου.  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Βραδής Ιωάννης                                                        Φαϊτας Σπυρίδων