Όλα τα παραπεμπτικά παρακλινικών εξετάσεων που εκδίδονται από συμβεβλημένους και μη ιατρούς καθώς και οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των μη συμβεβλημένων ιατρών με το ΤΥΔΕ, πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά το ΑΜΚΑ του θεράποντος ιατρού και του ασθενούς.Το ίδιο ισχύει και για τους νοσοκομειακούς ιατρούς.