Από το Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας πληροφορηθήκαμε τα εξής :

Όπως είναι γνωστό στο κεφάλαιο του μνημονίου (6. Efficient Network Industries and Services) προβλέπονται τα εξής:
«1.Πριν την επόμενη εκταμίευση υιοθετείται νομοθεσία για:
- Κατάργηση του άρθρου 42 του Κώδικα Δικηγόρων 3026/1954 που αφορά στην υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου στην σύνταξη συμβολαίων για μια σειρά νομικών πράξεων.
- Αναθεώρηση του άρθρου 41 του Κώδικα Δικηγόρων 3026/1954 προκειμένου να δίδεται η δυνατότητα και σε άλλους επαγγελματίες του νομικού τομέα να διενεργούν έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας.
- Προσχέδιο που αφορά την αναθεώρηση του Κώδικα Δικηγόρων (νομοθετικό διάταγμα 3026/1954) κατατίθεται στην Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2012 και τίθεται εν ισχύ τον Δεκέμβριο του 2012. Ο νέος κώδικας πρέπει μεταξύ άλλων να καταργεί την απαγόρευση της διαφήμισης, να καταργεί τα ηλικιακά όρια για την επανείσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα και να αποσαφηνίζει τη φύση των δικηγορικών αμοιβών….».

Εν όψει αυτών και προς αποφυγή των ως άνω, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτείνει σήμερα τα εξής:
Το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων» (Α' 235) καταργείται και υπό τη νέα του μορφή έχει ως εξής:

«1. Για τη σύνταξη εγγράφου ενώπιον συμβολαιογράφου, με αντικείμενο την από επαχθή αιτία σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση, τροποποίηση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα και πλοία (εκτός από την εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων), απαιτείται η παράσταση δικηγόρου μόνο για τον αποκτώντα το
σχετικό δικαίωμα, εφόσον οι ανωτέρω συμβάσεις έχουν συνολικό αντικείμενο αξίας τουλάχιστον ποσό 60.000 ευρώ για τις περιφέρειες των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιά και 20.000 ευρώ για τις περιφέρειες των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Στο συμβόλαιο γίνεται ειδική μνεία της παραστάσεως του Δικηγόρου και επισυνάπτεται σε αυτό σχέδιο για τη σύμβαση, υπογεγραμμένο από
αυτόν, με θεωρημένη την υπογραφή από τον οικείο Δικηγορικό  Σύλλογο. Επίσης στο ίδιο συμβόλαιο επισυνάπτεται και έγγραφη  δήλωση (έκθεση) του δικηγόρου του αντισυμβαλλόμενου, σχετικά με τη νομική κατάσταση του πράγματος που αφορά στο συμβόλαιο και τους τίτλους ιδιοκτησίας.
 
2. Τα ποσά που ορίζονται παραπάνω, πάνω από τα οποία είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου, μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

3. Ειδικότερα νια τη σύμβαση διανομής ή ανταλλαγής καθώς και για συμβάσεις εκ χαριστικής αιτίας δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

4. Για τις συμβάσεις που δεν απαιτείται η παράσταση δικηγόρου, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί ο συμβολαιογράφος να ζητά τη παράσταση δικηγόρου, σύμφωνα µε τα όσα ορίζονται στη παρ. 1 του παρόντος, εάν κρίνει ότι η σύνταξη του συγκεκριμένου συμβολαίου εμφανίζει δυσχέρειες ή η σύμβαση είναι πολύπλοκη ή  σοβαρή, καθώς και όταν υφίστανται αντιτιθέμενα συμφέροντα των συμβαλλομένων.

5. Αν το συμβόλαιο για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή  κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα συντάσσεται σε άλλη  περιοχή από αυτήν όπου βρίσκεται το ακίνητο, το υποχρεωτικό ή μη της παράστασης του δικηγόρου, λόγω αξίας του αντικειμένου της σύμβασης, κρίνεται με βάση τα ισχύοντα στην περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο και όχι του τόπου όπου συντάσσεται το συμβόλαιο.

6. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους παράσταση δικηγόρου απαιτείται για τις δικαιοπραξίες που θα συναφθούν έως 31.12.2014. Μετά την ημερομηνία αυτή η παράσταση δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)                        (ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)