Γνωστοποιείται ότι  η ετήσια εισφορά κάθε δικηγόρου προς τον Δικηγορικό Σύλλογο έχει κατ’αρχάς καθοριστεί στο ποσό των εκατό 100 ευρώ. Όπως είναι γνωστό μέχρι και το 2012 έτος η ετήσια εισφορά κάθε μέλους του Συλλόγου εκαλύπτετο από το Ταμείο Συνεργασίας. Όμως, μετά την ουσιαστική κατάργηση του Ταμείου Συνεργασίας, η ετήσια εισφορά θα πρέπει να καλύπτεται από το κάθε μέλος εξ ιδίων του χρημάτων.
           Λόγω της οικονομικής συγκυρίας και των πολλαπλών οικονομικών υποχρεώσεων όλων τους πρώτους μήνες του έτους, το Δ.Σ. αποφάσισε η καταβολή της ετήσιας εισφοράς (που είναι άκρως απαραίτητη για την λειτουργία του Συλλόγου) να γίνει, εξαιρετικά φέτος,  μέχρι την 30η Ιουνίου 2013.
         Κατόπιν τούτου,  η ετήσια δήλωση του άρθρου 28 του Κώδικα περί Δικηγόρων που κανονικά θα έπρεπε να είχε υποβληθεί στον Σύλλογο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, θα μπορεί να υποβληθεί, το αργότερο, μέχρι την 30η    του προσεχούς  Ιουνίου 2013, αφού η υποβολή της δήλωσης αυτής είναι απαράδεκτη αν δεν συνοδεύεται με απόδειξη καταβολής της ετήσιας εισφοράς. (αρθρ. 28 παρ.3 ΚπΔ). Μετά ταύτα θα εκδίδεται νέα ταυτότητα που θα είναι ετήσιας ισχύος.
Όλες οι δηλώσεις θα υποβληθούν σε ενδελεχή έλεγχο από την κατά τον Κώδικα Δικηγόρων Πρωτοβάθμια Επιτροπή Εκκαθάρισης Μητρώου τόσο ως προς το τυπικό περιεχόμενο αυτών όσο και ως προς την ειλικρίνεια αυτών.
Εφιστάται και πάλι η προσοχή των συναδέλφων που προσυπογράφουν την υποβαλλόμενη δήλωση κατά την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου καθόσον για κάθε ανακριβή ή ανειλικρινή δήλωση θα εφαρμοστούν τα νόμιμα.