Ως γνωστόν, μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου Κώδικα Δικηγόρων, εξεδόθη η   υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509 εγκύκλιος του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία ενημερώνει για την ελεύθερη είσοδο των δικηγόρων  στις Δημόσιες Υπηρεσίες χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό, σε συμμόρφωση με το άρθρο  34 παρ.2 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», καταργουμένης κάθε τυχόν αντίθετης ρύθμισης.Επειδή έχουν προκληθεί ερωτήματα σχετικά με τα ωράρια λειτουργίας που από το καλοκαίρι έχουν τεθεί σε Υπηρεσίες του Δικαστηρίου, υπενθυμίζουμε την θέση του Συλλόγου μας η οποία από την αρχή ήταν και εξακολουθεί να είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε, βέβαια, πως τα ωράρια αυτά  δεσμεύουν τους δικηγόρους, πλην όμως εκουσίως τα σεβόμαστε χάριν της ουσιαστικότερης και παραγωγικότερης λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών, αντιλαμβανόμενοι το τρέχον σημαντικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την συνταξιοδότηση και αποχώρηση αρκετών υπαλλήλων.  Παράλληλα, έχουμε καταστήσει σαφές ότι κάθε επείγουσα περίπτωση θα πρέπει να εξυπηρετείται ασχέτως ωραρίου, ενώ και  από τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις  προς τούτο.Κατά συνέπεια, παρακαλούμε να γίνει σεβαστό κατά την τρέχουσα περίοδο το πλαίσιο αυτό.            

                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Κ                                              

                                     ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ