Σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 28 του νέου Κώδικα Δικηγόρων το Δ.Σ. αποφάσισε όπως για την προαγωγή των δικηγόρων μελών του Συλλόγου μας παρ'Εφέταις ή παρ'Αρείω Πάγω ,για την απόδειξη της ευδόκιμης απαιτούμενης άσκησης του λειτουργήματος τους, στο εξής θα πρέπει να προσκομίζουν μαζί με τη σχετική αίτηση τους εκτός των άλλων και δάκα (10) αποφάσεις πολιτικών ή ποινικών Δικαστηρίων στις οποίες έχουν παρασταθεί ,μαζί με τα σχετικά δικόγραφα

Ο Πρόεδρος                        Η  Γεν. Γραμματέας

Βραδής Ιωάννης                Μεταλληνού Θεοδώρα