ΠΡΟΣ
Τον  Πρόεδρο
και την Συντονιστική Επιτροπή της  
Ολομέλειας των   Προέδρων  των Δικηγορικών   Συλλόγων Ελλάδας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Κ.κ. Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων


   Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε      

       Με την παρούσα μας, επιθυμούμε να θίξουμε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την αρχή του τρέχοντος έτους, το οποίο απασχολεί μεγάλο αριθμό πολιτών και άπτεται της δυνατότητας του καθενός να προσφεύγει στην Δικαιοσύνη.
      Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 4223/2013, μετά το άρθρο 54 του ν. 4174/2013 προστέθηκε νέο άρθρο 54Α, σύμφωνα με το οποίο είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία, με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία, δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχει δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το Συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον  ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη.


      Ακόμη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4223/2013, είναι απαράδεκτη η συζήτηση εμπράγματης αγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον Δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής από υπόχρεο στον ΕΝ.Φ.Ι.Α επί ακινήτου, αν δεν προσκομιστεί μέχρι τη συζήτηση της, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 ή 3 του άρθρου αυτού.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4223/2013, κατά τη συζήτηση εμπράγματης αγωγής και σε οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον Δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής και μάλιστα επί ποινή απόρριψης της ως απαράδεκτης, το οποίο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει το προαναφερθέν περιεχόμενο (και, κυρίως, να πιστοποιείται ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο)  θέτει σοβαρά εμπόδια και περιορισμούς στο δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας σε μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, οι οποίοι λόγω της σοβαρής οικονομικής αδυναμίας στην οποία έχουν περιέλθει σήμερα εξαιτίας της μεγάλης και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, δεν έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

     Αποτέλεσμα της ρύθμισης αυτής είναι, όταν αμφισβητείται ή προσβάλλεται εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου , να αδυνατούν πολλοί συμπολίτες μας  να ζητήσουν και να τύχουν δικαστικής προστασίας, αφού, εκτός της υποχρέωσης καταβολής ενός αυξημένου δικαστικού ενσήμου που επιβλήθηκε τελευταία ακόμα και στις απλές αναγνωριστικές αγωγές, θα πρέπει, επιπλέον, να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει και όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις τους σχετικά με τους υπέρογκους φόρους που έχουν θεσπιστεί στη ακίνητη περιουσία προκειμένου να καταστεί δυνατόν  να λάβουν και  προσκομίσουν το απαιτούμενο ως άνω πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ώστε να τύχουν δικαστικής προστασίας.
Θεωρούμε ότι η θέσπιση της ανωτέρω υποχρέωσης προσκόμισης του εν λόγω πιστοποιητικού στις περιπτώσεις παροχής δικαστικής προστασίας, ιδίως επί προσβολής εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα άρθρα 17 και 20 του Συντάγματος, αφού πλήττει βάναυσα το δικαίωμα προστασίας της ιδιοκτησίας των πολιτών και του δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας από τα Δικαστήρια. Ομοίως, πιστεύουμε ότι έρχεται σε αντίθεση και με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ για το δικαίωμα στην χρηστή απονομή δικαιοσύνης αφού το δικαίωμα του πολίτη προσφυγής στην δικαιοσύνη εξαρτάται από προϋποθέσεις δημοσιονομικής σκοπιμότητας.
Ως εκ τούτου πιστεύουμε πως θα πρέπει η Συντονιστική, άλλως η  Ολομέλεια των Προέδρων των δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ως αρμόδιο θεσμικό όργανο με αυξημένο κύρος, να απαιτήσει άμεσα από την Κυβέρνηση την κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4223/2013, και, σε κάθε περίπτωση, την αποσύνδεση της χορήγησης του πιστοποιητικού από το αν έχει πληρώσει ή όχι ο ενδιαφερόμενος, έτσι ώστε κάθε πολίτης να έχει τη δυνατότητα παροχής δικαστικής προστασίας σε περίπτωση προσβολής της ιδιοκτησίας του. Διαφορετικά, θα οδηγηθούμε σε τραγελαφικές καταστάσεις να προσβάλλονται ποικιλλοτρόπως ιδιοκτησίες και οι ιδιοκτήτες αυτών να μην δικαιούνται δικαστικής προστασίας λόγω οφειλών τους προς το Δημόσιο.
     Τέλος, θα πρέπει να θεσπιστεί άμεσα ερμηνευτική διάταξη που θα ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση προσκομιδής πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ σε περιπτώσεις αμιγώς αγροτικών ακινήτων καθόσον έχουμε οδηγηθεί σε τραγελαφικές καταστάσεις όπου το μεν ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών δεν εκδίδει πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ για τα αγροτικά ακίνητα (αφού αυτά δεν υπέκειντο μέχρι το 2013 σε ΦΑΠ), ορισμένα  όμως Δικαστήρια εκδίδουν αποφάσεις που κηρύσσουν απαράδεκτες τις σχετικές αγωγές με την αιτιολογία ότι δεν διακρίνει ο νόμος αστικά και αγροτικά ακίνητα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βραδής Ιωάννης                                                              Μεταλληνού Θεοδώρα