Προς
Τον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ
Κύριο Αντώνη Σελλιανάκη
Μάρνη 22 – Αθήνα
 
Κύριε Πρόεδρε,Με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, μητέρες δικηγόροι ηλικίας κάτω των 50 ετών με ανήλικο τέκνο, είχαν το δικαίωμα συνταξιοδότησης, εφόσον είχαν αναγνωρίσει τον χρόνο της άσκησής τους μέχρι την 31.12.2010.
Για την ανωτέρω δυνατότητα δεν υπήρξε ποτέ επίσημη ενημέρωση, με την μορφή εγκυκλίου ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ώστε να ασκηθεί το δικαίωμα από μεγάλο αριθμό γυναικών συναδέλφων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις και έπρεπε απλώς να αναγνωρίσουν τον χρόνο της άσκησής τους.
Αντίθετα το έτος 2010, σε επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες ενδιαφερομένων που έθεταν το ζήτημα με αρμοδίους υπαλλήλους του Ταμείου Νομικών, το Ταμείο δεν έδωσε ποτέ καμία πληροφορία.
Ακόμη και σήμερα δεν δίδεται καμία απάντηση στις ενδιαφερόμενες συναδέλφους που απευθύνονται στο Ταμείο Νομικών.
Επειδή πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο δίδει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων γυναικών, στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις την 31.12.2010, ζητούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με την έκδοση των απαραίτητων νομοθετικών πράξεων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα της συνταξιοδότησης στην ανωτέρω κατηγορία γυναικών συναδέλφων, αναγνωρίζοντας σήμερα τον χρόνο άσκησής τους.   

    Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        

  ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ