Η Ενιαία Ανεξάρτηση Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, μετά από απόφαση της, προκήρυξε θέση Νομικού Συνμβούλου και προσκαλεί δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής: «η Αρχή»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν.4013/2011.

Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομερώς την απόφαση πρόσληψης και την πρόσκληση ενδιαφέροντος.
ΑΡΧΕΙΟ 1
ΑΡΧΕΙΟ 2