Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Παράταση προθεσμίας για διόρθωση καταχωρημένων εσφαλμένων

κτηματολογικών εγγραφών»

Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση επέβαλε καθολικό lockdown στα πλαίσια του περιορισμού της διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού σε όλη την επικράτεια της χώρας από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 7/11/2020 και για τρεις τουλάχιστον εβδομάδες.

Στην Κέρκυρα λειτουργούν τα κτηματολογικά Γραφεία για τις περιοχές πόλης Κέρκυρας, Αλεπούς Καναλίων, Ποταμού, Κάτω Κορακιάνας. Τέλος του έτους, στις 31/12/2020, λήγει η προθεσμία για τις κτηματολογικές εγγραφές, λήγει δηλαδή, η προθεσμία για διορθώσεις εσφαλμένων καταχωρημένων στοιχείων των ακινήτων.

Είναι γνωστό ότι η Κτηματογράφηση των περιοχών αυτών ξεκίνησε πιλοτικά χωρίς την ανάλογη υποστήριξη, με αποτέλεσμα όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, να στερούνται βασικών εργαλείων για την υλοποίηση της κτηματογράφησης. Η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων από τους ιδιώτες ήταν σπάνια, ακόμα και τα διαγράμματα που είχαν συνταχθεί στις περισσότερες περιπτώσεις ημιτελή, αφού δεν υπήρχε η αναγκαία τεχνογνωσία (ειδικά στην επαρχία) για τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένου από το Κρατικό Σύστημα ΕΓΣΑ' 87.

Επιπλέον, και από την πλευρά των μελετητών, χρησιμοποιούνταν ορθοφωτοχάρτες για τον εντοπισμό και την οριοθέτηση των γεωτεμαχίων, οι οποίοι υπολείπονται σε ακρίβεια, διακριτική ικανότητα και ραδιομετρικά χαρακτηριστικά από τους σύγχρονους ορθοφωτοχάρτες που έχει αναρτήσει η «Κτηματολόγιο ΑΕ» στον ιστότοπο της.

Για τούς λόγους αυτούς η χωροθέτηση των ακινήτων, ιδιαιτέρως στα εκτός σχεδίου πόλεως, έχει γίνει καθ' υπόδειξη από τους πολίτες με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να υπάρχουν ανακρίβειες, είτε λόγω άγνοιας είτε σκόπιμα.

Επιπλέον, υπήρχε ελλιπής πληροφόρηση των πολιτών για την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και τις επακόλουθες συνέπειες της μη υποβολής, οπότε πολλά ακίνητα δεν δηλώθηκαν και καταχωρήθηκαν ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Με τη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων, οι εσφαλμένες εγγραφές έγιναν αντιληπτές από τους πολίτες μόνο επ' ευκαιρία κάποιας συναλλαγής εμπραγμάτου δικαίου, που αφορούσε ακίνητό τους, οπότε και ενημερώνονταν για τις διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν.

Οι εσφαλμένες εγγραφές που δημοσιοποιήθηκαν κατά το στάδιο των δύο αναρτήσεων, έγιναν ελάχιστα αντιληπτές από τους πολίτες, τόσο λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσης, όσο και λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην πορεία σύνταξης των πιλοτικών μελετών, με συνέπεια να ανασταλούν οι διαδικασίες για ένα χρονικό διάστημα. Αποτέλεσμα οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν ήταν δυσανάλογα λιγότερες σε σχέση με αυτές που θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί.

Κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης και των πρώτων εγγραφών, προέκυψαν πολλά προβλήματα, που σήμερα έχουν ως αποτέλεσμα, τη μη σωστή καταχώρηση των εμπράγματων και την εμφιλοχώρηση σφαλμάτων. Είναι τεράστιος ο όγκος των περιπτώσεων που χρήζουν διόρθωσης, κυρίως ως προς τα γεωμετρικά στοιχεία των ευρισκομένων εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων (χωρικές μεταβολές), ενώ παράλληλα υπάρχουν περίπου 47.000 ατακτοποίητα ακίνητα.

Στα Γραφεία των ασχολούμενων επαγγελματιών με τις υποθέσεις αυτές έχει συγκεντρωθεί πολύ μεγάλος αριθμός περιπτώσεων που απαιτούν διόρθωση με τη δικαστική διαδικασία (άρθρο 6 παρ. 2 και 3 Ν. 2664/2008). Ο όγκος της εργασίας, η οποία μάλιστα έχει μεγάλες τεχνικές απαιτήσεις, είναι πολύ μεγάλος και σε συνδυασμό  με πολλά αντικείμενα που "τρέχουν" παράλληλα (τακτοποιήσεις

αυθαιρέτων, δηλώσεις τετραγωνικών δήμων, υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στις μελέτες κτηματογράφησης) καθιστούν την ολοκλήρωση της, σε τόσο στενά πλαίσια, αβέβαιη.

Για τη διαδικασία των χωρικών μεταβολών, απαιτείται αφενός καταχώρηση αγωγής - αίτησης στο οικείο κτηματολογικό φύλλο του υπό διόρθωση ακινήτου, αφετέρου τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που βάσει του Κ.Πολ.Δ. και χρονικός ορίζοντας τουλάχιστον (τρία) 3 χρόνια κατά μέσο όρο, ενώ απαιτείται επιπλέον χρόνος για τη διόρθωση των κτηματογραφικών διαγραμμάτων - χαρτών, μετά την υποβολή της τελεσίδικης απόφασης στο Κτηματολογικό Γραφείο.

Εν όψει όλων των ανωτέρω προβλημάτων, που απαιτούν χρόνο και οικονομική επιβάρυνση για τη διόρθωσή τους, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και του περιορισμένου εναπομείναντος χρόνου προς οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών με καταληκτική ημερομηνία την 31 -12-2020, είναι αντικειμενικά αδύνατο να τακτοποιηθούν όλες οι ανωτέρω ιδιοκτησίες μέχρι την ως άνω ημερομηνία, με αποτέλεσμα, τα ως άνω αδήλωτα (47.000 περίπου) ακίνητα να περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου κι έτσι να απωλεσθεί η κυριότητα αυτών.

Επειδή, είναι μεγάλος ο αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων-αγωγών που είναι καταχωρημένες στα Κτηματολογικά Γραφεία της Κέρκυρας.

 

Επειδή, οι πολίτες καθυστερημένα αντιλήφθηκαν τις ανακρίβειες που υπάρχουν

Επειδή, οι αρχικές εγγραφές προβλέπεται να οριστικοποιηθούν στο τέλος του τρέχοντος έτους με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός πολιτών να εμπλακεί σε διαδικασίες με απρόβλεπτες συνέπειες.

Επειδή, η πανδημία έχει δημιουργήσει κοινωνικές και οικονομικές παρενέργειες και η διαδικασία διόρθωσης έχει μεγάλο κόστος και αρκετοί πολίτες δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

Επειδή, σε συνδυασμό και με το νομοσχέδιο για την εκτός σχεδίου δόμηση υπάρχει κίνδυνος στρεβλώσεων στην κτηματαγορά.

Επειδή, κρίνεται αναγκαία η παράταση της προθεσμίας διορθώσεων των σφαλμάτων των πρώτων εγγραφών στα Κτηματολογικά Γραφεία Κέρκυρας για πέντε (5) ακόμα έτη, δηλαδή μέχρι τη συμπλήρωση της 20ετούς παραγραφής, όπως ορίζεται στον Αστικό Κώδικα, πρόταση - αίτημα το οποίο υποστηρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας το οποίο με το από 10 Σεπτέμβρη 2020 ομόφωνο ψήφισμά του.

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

Εάν προτίθεται το Υπουργείο να χορηγήσει παράταση της προθεσμίας διορθώσεων των σφαλμάτων των πρώτων εγγραφών στα Κτηματολογικά Γραφεία Κέρκυρας για πέντε (5) ακόμα έτη σύμφωνα με το πλαίσιο των νέων δεδομένων με ταυτόχρονη ενημέρωση των πολιτών για τη διόρθωση των εσφαλμένων καταχωρήσεων;

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής Δημήτρης Μπιάγκης

 

 

 

Βουλευτής Κέρκυρας Κίνημα Αλλαγής