Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ' 1278/31.05.2022, η υπό στοιχεία 24195οικ./31.05.2022 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Α.Δ.Α.: Ψ7Ε3Ω-ΙΟΗ), με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή συνολικά εκατόν είκοσι επτά (127) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΦΕΚ